HUN - hangok


Hűség, Bátorság,Kitartás!
MENÜ

hungarista-hirado-sz.jpg Cikkek

A nemzetvezető nyomkövetői

Hungaristáknak

Hungarizmus, röviden

Fogalomzavar

Mi, a szélsőségesek

Az utolsó szemtanú

Hungarizmus, föld, univerzum
Hungarista Magyarországot

További cikkek>>>>>>>>>

Hungarista érvek, és vélemények

A Hungarista Mozgalom állásfoglalása a politikai, társadalmi kérdésekről - annak törvényességét és a magyar dolgozó nép javát szem előtt tartva -, anno- mindig is meghatározó volt az országunk életében. Ennek tükrében írtam meg jelenlegi cikkemet, illetve álljon itt néhány idézet korabeli hungarista lapokból.

A választójogról: ennél bonyolultabbra, nem igen tudták volna kitalálni. De, ennek is meg van a maga előnye azok számára, akik ezzel vissza akarnak élni, ahogy vissza is élnek vele. Gondoljunk csak az elmúlt időszak képviselő választásaira. Volt olyan eset, hogy a MIÉP 255 választási csalást, visszaélést jelentett be, aminek jelentős részét el is fogadták, csak a politikai időhúzás miatt, már nem volt alkalmas a jogorvoslatra. Mit mond e témakörben a Hungarista Mozgalom:

„A nemzet döntésének mozgalmunk mindig alá fogja magát vetni, feltéve, hogy az valóban általános, titkos, szabad, tehát minden párt számára egyenlő esélyeket nyújtó választójog alapján jön létre.” (Cél I. évf. 2. szám. 1958. február hó  2.old.)

>Az emberi és az állampolgári jogok eltérőek a Hungarizmusban.< „…a másodikkal járó jogokban és kötelességekben csak a nemzet teljes értékű és teljes felelősségű tagjait részesítjük. Egyenlőek között nem teszünk különbséget, de különbözőek közt nem ismerünk el egyenlőséget.” (Cél I. évf. 2. szám 1958. február hó  3.old.)

Természetesnek vehetjük és annak is vesszük, hogy a „…nemzet teljes értékű…” tagjai csak azok lehetnek, akik magyar állampolgárok, vagyis a kettős állampolgár nem az (természetesen kivételek azért kell, hogy legyenek, mint például mindazon magyar vérségű keresztény – és nem kikeresztelkedett!!-, kinek ősei a Nagy-Magyarország területén élnek!) Tehát, így nem is szavazóképes. Mert emberi jogok és kötelességek ugyan megilletik szép hazánkban a befogadottakat, de állampolgári jogok mindaddig nem, amíg nem lesz elkötelezett híve az országunknak. Egy csónak sem úszhat örökösen a folyó közepén, ki kell kötnie valamelyik parton, ellenkező esetben előbb vagy utóbb szétrothad és elsüllyed.

Nem fogadható el, hogy mindenféle jött – ment népség ugyanazokban a kedvezményekben és elbánásban részesüljön, mint az a magyar állampolgár, aki itt dolgozik, adózik, neveli a jövő nemzedékét, és ha kell vérét adja hazájáért. El kell vetni azt jogot , hogy olyan egyének üljenek vezető pozícióban aki egy kicsit  erre húz, meg egy kicsit arra, de inkább arra!

Nyilas zászlóMagyar állampolgár ne lehessen más, csak az, aki legalább három generáció óta bizonyíthatóan (csak!) Magyar állampolgárságú és keresztény (és nem kikeresztelkedett) szülőtől származik. A kereszténység egyik legfontosabb szempont, mert Szt. István Király keresztény államot alapított e honban, s ezért a keresztény hazáért harcoltak meg őseink. Ebből következik; keresztény földön, keresztény emberek alkossanak, éljenek, és boldoguljanak!

A hazafiságról: az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ifjúságunk - az egyre diktatórikusabbá váló hatalmi megszorítások ellenére -, magyarságérzete megtörhetetlen. Mind többen ápolják a múlt nagyjainak örökségét, vállalják büszkén, hogy Magyarok! A sok butítás, liberális szenny ellenére él még a Magyar virtus.

„A tapasztalat azt mutatja, hogy…magyar ifjúság jó része – tudatosan, vagy tudaton kívül – hungarista. De vajmi kevesen találták meg még az utat a Hungarizmushoz,  s még kevesebben a Hungarista Mozgalomhoz…Segítsetek hát, hogy segíthessünk rajtuk! Vigyétek el a parazsat mindenüvé. Adjátok minden…magyar kezébe mozgalmunk lapjait.” >Cél:…magyarok felkarolása és megnyerésük a mozgalom számára.< (Út és Cél IX. évf. 12. sz. 1957. június hó 20. 8. old.)

Sokféle a zászló, mely alatt a fiatalok, és a változtatni akarók szíve dobog, de ennek ellenére biztató, hogy bár a jelszavak különbözőek, az akarat egy: a magyar nemzetioldal kezében legyen a hatalom!

Népesség, szaporulat: szomorú állapotáról napjainkban sokat hallani, negatív előjellel (2011 – ben 216 ezer fővel csökkent a magyarországi népesség). Ennek legfőbb oka mégsem a gyermeket nem vállaló fiatalság, hanem az ország törvényhozása, a társadalmi ellehetetlenítés, nyomorba döntés. Fiataljainknak sem munkahelye, sem lakása, sem jövőképe! Az egészségügy romokban, a magán praxis megfizethetetlen. Akkor, hogy vállalják a gyermeket? Etetni, ruházni, iskoláztatni kell. Miből? A Társadalmi egyenlőtlenségek a magyar fiatalokat sújtják leginkább. Ha maradunk a gyermeknevelési gondoknál – a katasztrofálisan magas oktatási költségeket nem is említve -, a családi pótlék kenyérre sem elegendő. A „főállású anya” bére jóindulattal is csak a BKV bérlet árát fedezi. Nincs elegendő, bölcsődei, óvodai hely (de minek is lenne, úgy sem tud elmenni az anyuka dolgozni, mert munkahely sincs), az iskolai oktatás (már az általános iskolai is) silány, és költséges, a meghamisított történelem oktatásról már nem is beszélve. A támogatások javarészét a favorizált „kisebbség” nyúlja le. A 29 évvel ezelőtti jóslat beteljesedett:

„…az abortusznemzedék felnövekedésével még csak ezután bontakoznak ki az igazi súlyos következmények, mégpedig nemcsak a népszaporodási katasztrófában, hanem a magyar faj minőségében is.” (Út és Cél XXXV. évf. 10. sz. 1983. okt. 15. o.)

Faji kérdés: mindig megmozgatja az emberek fantáziáját és ítéletét. Akik erről a témáról kifejtik őszinte véleményüket, azonnal elítéltetnek: rasszista, antiszemita, fasiszta, meg náci.  Csak reménykedni lehet, hogy az alábbi, 24 évvel ezelőtt leírtak nem teljesülnek – bár figyelve a születési statisztikákat, már ezen sem fogunk meglepődni. Szegény utókor…

„…a Romano Nyevipe nyolc és tízgyerekes cigánycsaládokkal dicsekszik s még jó, hogy nem írja az újság fejlécére: Miénk a jövő! - pedig ha így folytatódnak a dolgok, talán száz év se kell hozzá, hogy az ezeréves Magyarország > Cigányország < - ra változtathatja a nevét. (Út és Cél 40. évf. 1. sz. 1988. jan - febr. 4. o.)

Az emberfajok megkülönböztetése, az örök felháborodást keltő kijelentés! Pedig, igen is létezik. Az alábbiakban olvashatunk egy 34 évvel ezelőtti álláspontot, ami szintén adalék az emberi fajok közötti jogos megkülönböztetésre.

„…a fajta ellenszenv nyilvánul meg napjainkban is, amikor a dél- olasz utálja az észak-olaszt, a magyar a cigányt…és a fajtaelmélet nyilvánul meg a spanyol Baszk ellentétben, a kanadai francia és az angol között, az ír – angol ellentétben, stb…” (Út és Cél XXX. évf. 4. sz. 1978. ápr. 3. o.)

És, hogy ezt nem csak a fehér faj látja így, nézzünk ezt a 39 évvel ezelőtti megfogalmazást egy Izraelben élt zsidó professzortól – akit igazán nem lehet antiszemitának, rasszistának, fasisztáknak és a liberális sajtó, valamint politikusok által hangoztatott > népszerű < jelzőkkel illetni:

L.J. Fein professzor (zsidó származású): „…sem jelképesen, sem betű szerint nem tartozunk a fehér fajhoz. Mi zsidók vagyunk, nem fehérek, nem feketék…Gondoljunk arra, ha nálunk (Izraelben) idegen elemek zsarnokoskodnának a zsidók felett, a felháborodás és ellenállás még a magyarokénál is sokkal hevesebb lenne.”

A sokszor hangoztatott előítéletről, amit a fejünkhöz vágnak, íme egy szemelvény „tanulságul”:

Bartha Miklós szerint….” antiszemita az, aki a kelleténél jobban utálja a zsidót.”

(Út és Cél XXV. évf. 1. sz. 1973. jan. 24. o.)

Új honfoglalás Nagy - MagyarországIrredenta, revízió, vagy ahogy tetszik: országunk jövőképének sarkalatos pontja, a történelmi Magyarország népeinek egyesítése, határainak visszaállítása. Nem akarom szaporítani a szót, hiszen sokan, sokféleképpen megközelítették és bebizonyították a földrajzilag, és történelmileg együvé tartozó Nagy – Magyarország létezésének jelentőségét és létjogosultságát. Érdemes áttanulmányozni a következő idézeteket:

„Fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy a Magyar földet visszaszerezzük, fáradozzatok, hogy minden ellenséget elűzzünk, hogy hazánkban többé egyetlen keresztény magyarnak se görbüljön haja szála. Az egész világ magyarjainak erre a célra mindent kell áldozniuk és egyesülniük, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessük…” (Út és Cél XXVIII. Évf. 5. sz. 1976. szept.- okt. 7. o.)

És nézzük meg egy kívülálló véleményét, akire igazán nem lehet ráfogni, hogy közvetlenül érdekelt hazánk dolgaiban:

„Az ezeréves Magyarországra rákényszerített trianoni szerződés a világtörténelem legszégyenteljesebb nemzetgyilkossági merénylete!...Tartós, igazi béke Európában csak a trianoni nép és nemzetelleni gyilkossági merénylet megszüntetése után: Nagy – Magyarország történelmi határainak visszaállításával lehetséges! Musztafa Kemál Atatürk (Út és Cél XXII. évf. 5-6. sz. 1970. máj – jún. 5. o.)

Nem csak a magyarok várták, várják a revíziót: Az irredentizmus mindaddig élni fog, amíg a terület-visszarendeződés nem történik meg. Nem lehet fenntartani egy olyan állapotot, ami természetellenes. Nagy - Magyarország történelmileg, földrajzilag egy egészet alkot. Nem lehet szétszakítani csak azért, hogy fenntartható legyen olyan ország (?) gondolok itt Szlovákiára, ami soha sem létezett. Nem lehet örökre elszakítani egymástól szülőket, gyermekeket. Csak egy Magyar nép van és ennek a népnek, együvé kell tartoznia, mindenáron!

„Ha a nép jogai, követelései érdekei érvényesülnek, akkor már demokrácia van.”

Kitartunk!

Budapest, 2012. április 05./Szálka

Források: Emigráns kiadványok; Út és Cél, Cél, Tóht Tibor: A H.M. emigráció története, Koós Kálmán: Voltunk,vagyunk, leszünk

FEL

Hungarista Magyarországot!

Az úgynevezett rendszerváltás óta demonstráció, demonstrációt, tüntetés, tüntetést követett. Aztán minden maradt a régiben. Rendőrök, ordasokká váltak, néhány hazafi megsérült, megnyomorodott és börtönbe került. Váltották egymást a kormányok és a miniszterek, az ország meg egyre inkább válságos helyzetbe került. Kádári rezsimből, rendőrállammá váltunk. A kommunista diktatúrát, cionista szemléletű rendszer váltotta fel. Csöbörből, vödörbe estünk.

Szükségszerű, hogy országot újra törvényes kormányfő vezesse az alkotmányosság keretei között, a magyar nép akarata és elvárása szerint. Nem történhet meg, még egyszer az a gyalázat, ami előfordult már miniszterelnöki beiktatáson, hogy a történelmi zászlók kiszoruljanak a parlamentből. Bár az igazat megvallva talán jobb is így, mert a jelenlegi országirányítók sem méltók arra, hogy tekintetét rávessék ezekre a lobogókra!

Kitartás! A Hungarista állam létrejöttéig.Országunkban csak akkor lesz újból anyagi biztonság, nyugalom és béke, ha ismét Hungarista kormánya lesz, egy olyan vezetővel, aki szívén viseli a magyarok sorsát, mint volt Szálasi Ferenc Nemzetvezető. Kemény kézzel kell megteremteni az alapokat a földműveléstől, a munkásosztályig. A hungarista értelmiségi vezetői réteg felállításától, a keresztényi hit megerősítéséig, valamint a családok létbiztonságának megteremtésétől, a haza védelméig. El kell távolítani minden gyomot a magyar földből, hogy írmagja se maradjon a szennynek, mocsoknak. Meg kell szüntetni mindenfajta kisebbség kiváltságos jogait. Meg kell vonni mindazok kettős-állampolgárságát, akik nem a történelmi Magyarország területéről származnak, legalább három generációig visszamenőleg. Minden olyan személy, aki 1945 óta tisztséget töltött be bármelyik kormányban, örökre el kell tiltani a politikai közszerepléstől.  Csak keresztény, magyar állampolgárokat szabad a kormány vezetésébe bevonni. A bolsevizmus és cionista érdekeltség jelen van, csak másként hívják a szereplőit ezért „Első feladatunk jelenleg a magyarság bolsevizmus elleni harcának irányítása. Második feladatunk a magyarság megmentése az elnemzetietlenedéstől (sic!). Harmadszor meg kell szerveznünk a magyarságot a hazánk felszabadításáért vívandó harcra, Nagy-magyarország visszaállítására. Negyedszer fel kell hívnunk a világ figyelmét… szenvedő testvéreink tudatos pusztítására. Ötödik feladatunk a magyar nép becsületének, tekintélyének megvédése, a magyarság élni akarásának bizonyítása. Végül hatodszor fiataljainkból ki kell nevelnünk jellemes, okos, s képzett vezetőket.”

A belpolitikai helyzet megszilárdítása és a történelmi múltunkban elkövetett hibák megoldásai a legfőbb feladatok közé tartoznak >> ami tegnap másként is történhetett volna, arra a holnapot nem építhetjük, de a múltra való visszatekintés nem hiábavaló. Igazából előre kell tekinteni, meg kell erősödni << „…és ezzel párhuzamosan előítéletek nélkül szőni olyan külügyi kapcsolatokat, amelyek szilárdan biztosítják helyünket az európai népközösségben. …A Haza megtartása Nemzetünk számára: lénygében örökös, folyamatos, szakadatlan honfoglalás! Trianon szégyenét a történelem lapjairól nem lehet lemosni, de bilincseit széttörheti a magyar nemzeti erő, ha…a fejlődésnek, a tisztánlátásnak, a korszerű nemzeti munkának útjait járja a magyar.”

Ezeket a feltételeket egyedül a Hungarista kormány képes megvalósítani. De, hogy idáig eljussunk tisztába, kell tenni az 1944 – 1945 – ös hungarista kormányzás és az azt megelőző hatalomátvétel időszakát. „…a Nyilaskeresztes Párt, az ország legnagyobb ellenzéki pártjává vált és 1942 – ben 1 milliónál több tagot számlált. Nem kétséges, hogy szerves fejlődés során hatalomra jutott volna és megvalósította volna a hungarista Magyarországot. Sajnos a hatalomátvétel nem szerves fejlődés eredményeképpen következett be, hanem szerencsétlen helyzet nyomására. 1944. október 15 – én át kellett venni a hatalmat, mert az a lépés jelentette az egyetlen reményt, hogy az ország teljes megszállását megakadályozzuk.”

Ezt a lépést azóta is sokan – az értetlenek, a másként gondolkodók – nem tudják elfogadni, mert mélységes gyűlölet lakozik bennük. A magyar nép akkor is, most is a hungarizmus mellett áll, csak nyíltan nem meri bevallani, mert félti munkahelyét, családját, egzisztenciáját. 1945 – ben véres bosszúállásba torkollott a vörös pribékek hatalomra kerülése, de a népben forrongott a hazafiság, nem sokáig tűrte a kommunista gyalázatot. „…a történelem is megismételte önmagát!...Az 1944 – 45 – ös vérhullással újabb magok kerültek az áldott magyar földbe. Ezek szökkentek kalászba az 1956 – os magyar szabadságharcban.” „1956 októberében ugyanazon ellenség ellen és ugyanazon magyar hazáért és magyar célokért küzdöttek, mint mi küzdöttünk és ugyanúgy hősi vagy vértanúhalált haltak, vagy fogságba hurcoltattak és szenvednek (tek), mint 1946 – ban akkori magyar testvéreink.”

Az ellenség még mindig köztünk ólálkodik és szedi az áldozatait, hatalmi szóval, vagy erőszakkal börtönbeHungarista államot! zárva, vagy veretve a magyart. 1956 – ról is hosszú időn keresztül megvetve, gyalázkodva beszélt az ÁVÓ utódokkal kibélelt hatalom, aztán megtört a jég, a hősök az őket megillető helyre kerültek. Nem szabad most már sokat késlekednie annak sem, hogy ’45 mártírjainak emlékművet emeljenek. „Vegyék tudomásul, hogy Budapest 1944 – 45 – ös védelmét az októberi szabadságharc rehabilitálta, mert a kettő teljesen azonos volt. … ha az 56 – os szabadságharc jogosultságát elismerjük és felmagasztaljuk, ami helyes, akkor tudomásul kell venni, hogy ez igazolta a 44 -45 – ös koalíciós Szálasi – kormány küzdelmét….”

Azon kell munkálkodnunk, hogy ez az idő mihamarabb elkövetkezzen. Hívogassunk mindenkit, akit méltónak találunk a hungarista eszme befogadására. „A Hungarizmus kapuja nyitva. A hívők, a becsületesek, a tudók – a hinni és tudni akarók számára. A szárnyaló szellemű és áldozatos lelkű harcos magyarok számára. A nyitott kapu azonban nem töltelékekre vár ám! Akik belül vannak rajta, - sokan, vagy kevesen, mindegy – magukban is meg tudnak küzdeni azzal a feladattal, ami a Hungarizmusra ma vár. Még a holnap feladatával is. Az eszme már megfogant a harmadik nemzedékben és töretlen. …A tárt kaput azért kürtöljük, hogy ne rekedjenek kívül a belülre valók.”

S ha már belül vannak az arra méltók, akkor eljön a mi országunk!

„…mert aki megismerte az eszmét, az tud hű lenni, s aki hű az eszméhez, az tud fegyelmezett lenni. A hűség fegyelem és a fegyelem hűség nélkül nagyon csekély értékű…Az eszme hirdetése kötelességünk, mert nemzetszolgálat!”

Kitartunk!

Budapest, 2012. február 07./Szálka

(TeoR)

Idézetek: Emigráns kiadványok: Cél, Út és Cél, Tájékoztató, Forrás:Tóth Tibor: Hungarista Mozgalom Emigrációtörténete

 

Fel

Hungarizmus, föld, univerzum

Vajon mi összefüggés lehet a Hungarizmus eszméje, a bolygónk és a világmindenség között? – kérdezheti a Tisztelt olvasó. Nos, bármily furcsa, mint hasonlat, nagyon is van!

A föld, az univerzumban egy kis „porszem”, mégis számunkra az élet központja. E csodálatos bolygón éltek őseink, élünk mi és –remélhetőleg -, élni fognak utódaink!

Így van ez a Hungarizmussal is Magyarhonban. Látszólag háttérbe szorult a politikai élet színtelen palettáján, mégis a Hungarizmus az éltető szívdobbanás és a jövőbe vetett hit záloga.

Míg a föld, az univerzum „porszemeként” jelent az ember számára mindent, addig a Hungarizmus a magyar nép egész életét befolyásoló tényező. A benne való hit adhat csak erőt, hogy túl lehessen élni a jelen ingoványos időszakát, a gazdasági káoszt és a szellemi posványt.

Múltunk nemzetépítő nagyjait, felváltották a csőcselék politikusok. Szent István Király mennyországából „varázsoltak” az elmúlt évtizedek alatt, nemzetvesztő politikusok „homokvárat a sivatagban”, s csak egy tiszta, zöld oázis maradt csupán és ez a HUNGARIZMUS!

Hungarizmus az univerzumbanAz eszme megálmodói, harcosai tisztán nézhetnek embertársaik szemébe, s majdan állhatnak Isten ítélőszéke elé – nincs miért szégyenkezniük! Egy olyan hazát kívántak teremteni, melyben mindenki, aki tesz, tenni akar a Magyar földért otthonra lel. Anno, ezért álltak a hungaristák pártjára a jó szándékú, megtéveszthetetlen keresztény magyarok. Ezért maradhatott fenn a mai napig eszmeisége és ezért vannak újabb és újabb követői, szimpatizánsai. Sokasodnak, (sokasodunk)!

Nem köveket, de sziklákat, hegycsúcsokat állítottak a hungaristák útjába – és állítanak mostanáig -, hogy ellehetetlenítsék működésüket, megnehezítsék életüket, sárba tiporják becsületüket. S Ők (mi), mégis vannak, léteznek és lesznek is, mert a magyarok igazsága utat talál az emberek szívéhez. Ahogy nem lehet megállítani nagy folyók folyását, hogy elérje a tengert, úgy nincs mód arra, hogy a hungarizmus mélyen gyökeredző növekedésének megálljt parancsoljanak! „Levághatják ágait, elpusztíthatják törzsét”, de a gyökér marad, mely minduntalan kisarjad, mígnem lombkoronája beborítja majd az egész országot.

Nem volt, nincs és nem is lesz oly (politikai) hatalom, mely ne kövessen el kisebb, nagyobb hibákat, esetleg túlkapásokat. De szükséges mérlegelni azt, hogy milyen körülmények voltak az adott pillanatban: A háború feszült légkörében, az időtől és ellenségtől szorongatva, akaratlanul, otthont, Hazát mentve, vagy békeidőben – hatalomféltésből -, előre kitervelten. Míg az előbbi megbocsátható, az utóbbi megbocsáthatatlan! Mert, nem mindegy az, hogy „erős felindultságból” történik meg a baj, vagy előre eltervezetten gyilkolnak lelket, s Nemzetet.

A Hungarizmus nagysága, már alapjaiban megnyilvánul.  Addig, amíg a hungarizmust olyan elismert, nagynevű politikus és egyházi személy karolta fel, mint Széchenyi István, Prohászka Ottokár és utoljára, de nem utolsó sorban Szálasi Ferenc Nemzetvezető -, aki tökélyre vitte, addig a másik oldalon a postarabló Sztálin „fémjelzi” az „eszmét”, Rákosi Mátyás itthoni vérebével.

A hungarizmus azokat emeli magasba, akik arra rászolgálnak és megérdemlik: a parasztot, aki a kenyeret adja, a katonát, aki a hazát védi és az anyát, aki a jövő zálogát, – fiainkat hozza a világra és nem utolsó sorban a keresztény vallást hirdető pásztorokat, akik a hit és szellemi táplálékot nyújtják.

Ha azzal kezdtem, hogy a föld számunkra az élet központja, bár nagysága elenyésző, akkor nyugodt szívvel, azzal zárhatom írásom, hogy a Hungarizmus a Magyar keresztény Nemzetnek, Mária országának pedig a mindennapi kenyere, mely nélkül nem élhet (sokáig…)!

Isten segedelmével!

2011. november 30./Szálka

Fel

Hungaristáknak lenni,- KELL!

Aki ma arra vállalkozik, hogy nyíltan magáénak vallja, a Hungarizmus eszméjét mondhatni önként hurokba dugja a fejét. A ’45 - utáni uralmon lévők mindent elkövetnek, hogy megfélemlítsék a hungarista ideológia zászlajának tovább vivőit, illetve szimpatizánsait. Így bár sokan vannak, mégis kevesen az igaz magyarságot nyíltan vállalók, mert félelem élt (él) az emberek szívében, a „demokrácia” – tól való félelem.

De, nincs mitől félni, a gondolat szabad, a Hungarizmus pedig egy szabad gondolat, melyet meg kell valósítani. Ehhez mind több olyan emberre van szükség, akik nyíltan felvállalják e becses eszmét. Látniuk kell ellenfeleinknek, hogy mi is vagyunk annyian, mint ők, csak mi csendben építjük azt a Hazát, amit ők nyíltan igyekeznek lerombolni! Rombolni mindig könnyebb, mint építkezni, de az anyagi rombolást a Hungarizmus erős erkölcsi erővel építi ujjá, amit soha többé nem fognak tudni lerombolni ellenségei! S a szilárd erkölcsi alapokon nyugvó eszme csodákra képes. Olyan „csodákra”, mely valósággá változtatja a keresztény magyarság legszebb álmait.

henney-árpád-mi-a-hungarizmusMindenki, aki érez magában annyi bátorságot és erőt, hogy e harc szolgálatába álljon, tegye magáénak azt az ideológiát, melyért számos hungarista életét adta, köztük Szálasi Ferenc az örök és egyetlen Nemzetvezető!

A hungarizmus alapjait röviden, a Hungarista eszme megismerése irányában Henney Árpád: Mi a Hungarizmus? Című könyvecskéje adja (eredeti 1957 –es 2. kiadás a birtokomban van). Azokban, akikben ez a kis káté „megmozdít valamit”, kezébe veheti a hungarizmus alapművét:  Szálasi Ferenc: Hungarizmus I. A Cél című munkáját. Aztán lehet folytatni a sort Fialával, Marschalkóval, Dobszayval, Koós Kálmánnal…

De, most emlékezzünk meg azokról az ifjakról és korosodó bátrakról, akik hittel kiállnak, illetve kiálltak az Eszme mellett. A Csatatéren elvesztett II. világégés után, az emigrációba kényszerült hungaristák kintről igyekeztek megszervezni a Magyarországi hungarizmust, ami nem sok eredménnyel járt az elszigetelődött kádári rezsim alatt. Az elöregedett emigráció utolsó vezetője Tarjányi-Tatár Imre, felmérve az akkori, magyarországi jobboldalt végül Györkös Istvánra bízta a hazai hungarista mozgalom megszervezését, vezetését (Sajnos később kiderült, hogy nem a leg megfelelőbb személyre esett a választása…).

1993. szeptemberében a következő megbízólevelet juttatta el hozzá: „ Hivatkozva 1993. jan. 3 – án írt levelére Hungarista Mozgalommal való együttműködésre, ajánlatát örömmel és reménykedve tudomásul vettem és ennek alapján megbízom Magyarország egész területére kiterjedő érvénnyel a Mártír Szálasi Ferenc által 1935 – ben alkotott legmagyarabb eszme, a Hungarizmus újrahirdetésével és megvédésével, a hazátmentő munkához szükséges szervezetek felállításával, azoknak hungarista értelemben való irányításával és ellenőrzésével…”

>>1994. december 14 – én Ekrem Kemál György, Györkös István és Szabó Albert társelnökök az emigráció főmunkatörzse jóváhagyására hivatkozva átvették a mozgalom vezetését.<< MNA

A Magyar Nemzeti Arcvonal hivatalos hungarista szervezetként működik azóta is.  Hogy a magyarságnak milyen nagy szüksége van erre az irányzatra, nagyon jól tükrözi, hogy sorban alakultak (nak) azóta is a hungarista szellemű csoportosulások. Ezt az eszmét karolta fel többekközött a Magyar  Nemzeti Platform, és a „Vér és Becsület” kulturális egyesület is Domokos Endre János vezetésével, de ellenük mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék működésüket. Áskálódások, intrikák halmaza indította a főügyészséget arra, hogy feltételezésekhez kötve („..tevékenysége miatt következtetni lehet…”)  felkérje a bíróságot, hogy állapítsa meg a szervezet  feloszlatását. Végül nagy kínkeservvel aztán összekapartak annyi „negatívumot”, hogy sikerült bírósági végzéssel megszüntetni az egyesületet.  Csakhogy egy eszmét bírói határozattal nem lehet kiirtani az emberek szívéből! Akiket megérintett a Hungarizmus szele, azokat nem lehet letéríteni arról az ösvényről, amelyre léptek.

Szálasi Ferenc irányt mutatott a magyarságnak egy olyan életre, ahol a magyarok a fontosak, a keresztény hit, a család és nem utolsó sorban a Nemzet. Az, hogy nem volt ideje megvalósítani azt, amit eltervezett az a történelem és a II. Világháborút követő vörös vérszopórezsim, nagy bűne. De, azért vannak – bár még kevesen merik felvállalni -, akik ismerik az Eszmét. A feloszlatott „Vér és Becsület Kulturális Hungarizmus. Voltunk Vagyunk Leszünk PHMEgyesület” méltó utóda a Pax Hungarica Mozgalom (PHM),  melynek mozgatórugói mindent megtesznek - és láthatóan sikerrel teszik -, hogy elfogadtassák társadalmunk képlékeny rétegével azt, ami a hungarizmusból a jelenkorba átvihető úgy, hogy az alapelképzelés ne változzon. Erős az ellenszél, amiben tevékenykednek, minden lépésüket, tettüket kétszer meg kell gondolniuk, mert az ellenség lesben áll! Minden rezdülésüket árgus szemekkel figyelik, hogy mikor tudnak lecsapni Szálasi Ferenc követőire. Képesek pitiáner ügyeket felkapni, hogy rossz fényt vethessenek a mozgalomra. A meghurcoltatás csak szimpátiát szül az egyesület iránt. A mai hungaristák kitartóan ismertetik a történelmi múltunk eltitkolt, vagy félremagyarázott fényes napjait. Megemlékeznek - mások számára talán semmitmondó- névtelen és neves hősökről. Bátran kimondják, amit gondolnak a múltról, a jelenről és bizakodva hirdetik a hungarizmus győzelmébe vetett hitüket. Mindent elkövetnek, hogy „meggyógyítsák” a rosszul látók szemét.

 

Kulturális rendezvényeken előadás sorozatokon tárja a hamisítatlan múltat az érdeklődök elé. S, hogy a ténytörténelem igaz arca mennyire fáj a szocliberális oldalnak, hűen tükrözi, hogy ezek az előadások idényről, idényre máshelyen kerültek megrendezésre, mert az otthont adó keresztény közösségek vezetőit sorozatos támadások érték. A sok megpróbáltatásnak és üldöztetésnek azért eredménye is lett: kaput nyitott a hungaristák végleges otthona a Szálasi Ferenc Kulturális Központ! A „szocionista-orbánistáknak” újbóli lecke: mi legyen az indok, hogy bezárható legyen az Eszme új bölcsője!orbáncionizmus-zászló

Törekvéseik egyelőre odáig jutottak, hogy az elmúlt évben több előadást megzavartak, illetve beszüntettek a kékmundérosok, a „neopiócák” elképzeléseinek megfelelően.

A média igyekszik pálcát törni felettük, eredménytelenül, mert rendezvényeiken példa értékű rend, fegyelem, biztonság uralkodik. Követendő út lehet sok „jobboldali” rendezvényre a hungaristák - a Pax Hungarica Mozgalom - átgondolt szervezése és az, ahogy nyitnak a fiatalság megnyerése ügyében. Túrák, koszorúzások, megemlékezések színesítik programjaikat.

Nem eredménytelen a küzdelem. Minél jobban és többen megismerik a hungarizmus alapjait, annál több helyre hívják vezetőit, képviselőit előadásokra, vagy éppen megemlékezésekre, illetve avatási ünnepségekre.

Csak az elismerés hangján lehet szólni erről a mozgalomról, akik anyagi támogatás nélkül, ellenséges közegben ilyen eredményekre képesek. Minden tiszteletet megérdemelnek, hogy nem adják fel a küzdelmet, valamint a célt, hogy megteremtik majdan a Szálasi Ferenc által megálmodott Magyarországot.

Hungaristának lenni felemelő érzés! Vállalni a meghurcoltatást, a hátrányos megkülönböztetést, a tudatlanok megjegyzéseit, kitartást igényel. Töretlen hittel hungaristának maradni – mondhatjuk bátran – hősies tett. A XXI. század Magyar Hősei!

Hol, vagy mi az igazság, a követendő út?- kérdeztem gyakran magamtól. Több évtizedes tapasztalataim alapján mondhatom: minden pártból, mozgalomból az önös érdek, a saját érvényesülés és a haszonlesés süt(ött) át, elvek és eszmék nélkül. Magyarországgal, a magyar néppel, a nemzettel való törődés nem érdekelte (érdekli) az országházában lebzselőket. Kérdezhetnénk: hát, nincs semmi és senki, aki a legfontosabbért, a magyarságért szót emeljen? A parasztságért, a munkásságért, a családért, a hitért, a nemzetért?

De, van! Reményeim szerint a fenti írásom választ adott arra a kérdésre, hol keressük a Magyarok Igazságát és Jövőjét!

A Hungarizmusnak örökké ÉLNI KELL, hogy a nemzet sorsa, jövője boldogabb legyen a jelennél és hogy a magyarság, s benne a hungarizmus hőskora méltó helyre kerüljön a történelem palettáján!

Úgy legyen, Kitartunk!

Budapest, 2011. június 07/Szálka

(TeoR)

FEL

Az utólsó szemtanú

Vitéz Nagybajtsy-Bajcsy-LászlóAlig-több, mint egy éve, 2010. februárjában távozott körünkből Vitéz Nagybajtsy Bajcsy László (1914-2010) az utólsó még életben maradott hungarista. Az emigrációban a Hungarista eszmét ápoló és tovább vivő Vitéz Henney Árpád személyi adjutánsa volt. Vele mindvégig kitartott, bármit is hozott számukra a sors, legyen az ünnep, avagy meghurcoltatás, bánat, vagy öröm, egymás mellett voltak. Vitéz Nagybajtsy Bajcsy László, miután 1980 –ban Vitéz Henney Árpád elhunyt, hű Testvérként gondozta annak salzburgi sírját. S most nemrég Ő is elment...

Emléke legyen örök!

Sok időt fordítottav.Nagybajtsy-és-Tudos-Takács-János 1999-2000 körülm arra, hogy találjak valami kézzelfogható történetet, írást, cikket Vitéz Nagybajtsy Bajcsy László életéről. Eddigi próbálkozásaim kudarcba fulladtak.

A fényképeket egyik kiváló ismerősöm, Testvérem bocsátotta a rendelkezésemre, Örök hála legyen néki, mert e fényképek nélkül szegényebb lenne a Hungarista világ!

Budapest, 2011. Szelek hava/április 18./Szálka

Meg kérem azokat, akik tudnak bővebb információval szolgálni Vitéz Nagybajtsy Bajcsy László Testvérünkről, életéről, vele megtörtént esetekről, örömeiről, szenvedéseiről, emigrációban töltött éveiről, vagy esetleg még fényképeket is tudnak róla küldeni, tájékoztassanak, illetve küldjék el a szalka.vandor@gmail.com címre.

Köszönet mindenkinek előre, a szíves közreműködésért.

Köszönöm ezt az utólag kapott fekete - fehér képet Bátor -"nick" ismerősömnek, hogy ezzel is hozzájárult írásom teljessebbé tételéhez!

Szálka

FEL

Mi, a szélsőségesek

Amióta a Hungarizmus a magyarság életében szerepel, jobb és baloldali ellenfelei mindig a „szélsőséges”jelzővel illették. A „szélsőséges elemek mozgalma”, a szélsőségesek pártja” hallottuk mindig s halljuk ma is. Természetesen – mint a többi jelző -, ez sem dicséret, hanem megbélyegzés akar lenni számunkra.

Küzdelmeink során megszoktuk már, hogy ellenfeleink sokat puffogtatnak ránk, s bár puskájuk nagyot szól, magja még sincs. Fontos számukra, hogy a kívülállók azt higgyék, hogy súlyos csapásokat mérnek a hungaristákra, tönkre teszik őket. Ilyen hangos puskadurrogtatás a sok különféle jelző, melyekkel minket megtisztelnek. Mi azonban sokkal jobban ismerjük ellenségeink erejét, gyengéit. Mi nem szoktunk blöffölni, szavakkal, nyilatkozatokkal politikai ellenfeleinket megfélemlíteni, hanem lemérjük gondosan a kimondandó szavak súlyát. Ezt tesszük a túloldalról felreppenő szavakkal, méltánytalan, elferdítő,, vagy hazug szavakkal is és bizony ilyenkor gyakran kiderül, hogy azok viszont csak üres, tartalomnélküli kifejezések, avagy olyan frázisok, amelyekkel a maguk hibáit, fogyatékosságait kívánják leplezni.

 

Mit takar ez a szó „szélsőséges”? Nacionalisták és szocialisták vagyunk! Szélsőségesek a nemzetszeretetben és szélsőségesek a közösségi érzésünkben. Valóban azok vagyunk, és ezt büszkén valljuk is! Szélsőségesek vagyunk a nemzet iránti szeretetünkben, mert annak érdekeit helyezzük minden elé. Végső célunk a nemzet nagysága és boldogsága. Minden erőnket, akaratunkat e nagy és szent cél szolgálatába állítjuk, és ha mi már nem is leszünk, jönnek az új és új ezrek, akik a zászlót tovább viszik. Végső célunk a Trianoni békediktátum határozatainak, előírásainak érvénytelenítetése, és, hogy a Magyar Birodalomban élő nép és népcsoportok - a magyarság vezetésével –újra folytatni tudja a történelem által alkotott és megszentelt élet-, társ-, és sorsközösséget. Nemzetünk nagy érdekeit, legszentebb elveinket nem vagyunk hajlandók senki és semmi kedvéért sem feladni, sem eladni! S ha ez ellenfeleink szemében bűnnek számít, akkor „bűnösök” vagyunk! Ellenfeleink száma napról – napra fogyatkozik s a mi „bűneink” odafenn megbocsátatnak, de vajon mi sors vár az „istentelenekre”? A mennyeknek országa nem eladó és őrzője megvesztegethetetlen!

 

Nézzetek körül Testvéreim. Lássátok azokat, akik képesek nemzetünk múltját, hagyományait gyalázni, érdekeit elárulni egy- egy jobbnak tűnő „bársonyszékért”. Lássátok azokat, akik a legotrombább, visszataszítóbb politikai elképzelésekbe képesek belerángatni nemzetünk jövőjét, hogy már előre biztosítsák maguknak a helyet a zsíros fazék mellett. Lássátok a törtetőket, a tehetségtelen akarnokokat, akik kapzsiságukkal hazardíroznak a nemzet legszentebb céljai felett, s akik az áruló Júdás ravasz mohóságával üzleti hasznot húznak a magyarság szenvedéseiből.Út és Cél 1953. május. Mi szélsőségesek

Ezekkel szemben mi valóban szélsőségesek vagyunk! Nem melldöngetésre, (félrevezető) szólamokra, ígérgetésekre és szükségtelen új alkotmányozásra van szüksége a hazának, hanem a történelmi országhatárok visszaszerzésének időtálló módon való biztosítása és nemzetépítő céltudatos munkára, amivel megteremthetjük a tőlünk elszakított országrészek és az abban élők zökkenőmentes visszatérését és boldogulását Nagy-magyarországon. Ehelyett ezek az „urak” a nemzet jövőjét taszították a leghelytelenebb vágányra és a csonka országunkat is idegen kezekre kívánják átjátszani!

 

Nem állítjuk, hogy mi hungaristák vagyunk egyedül igaz és becsületes magyarok. De, azt állítjuk, hogy csak mi tiszta, minden érdektől és hátsó gondolattól mentes nacionalizmusunk az egyetlen, amely a magyar hazának és abban a magyar nemzetnek érdekeit a legmesszemenőbben tudja biztosítani. éppen ezért hisszük, hogy minden igaz és becsületes magyar, aki még sorainkon kívül áll, de az álhazafiságtól és érdeknacionalizmustól már megundorodott, meg fogja találni a hozzánk vezető utat. Visszautasítjuk magunktól a nacionalizmus helytelen túlzását: a sovinizmust. Nem ismerjük, illetve nem fogadjuk el a faji felsőbbrendűség eszméjét, tehát nem vagyunk soviniszták. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azon népek, népfajok, nemzetiségek, amelyek nem álltak ki nemzetünk érdekei mellett a múltban s a jelenben, nem küzdöttek, vagy ontották vérüket szent honunkért, azonos elbírálás alá essenek, vagy azonos jogok illessék meg őket, hazánk fiaival; akik feltétel nélkül harcoltak hazánkért, megmaradásunkért, a kereszténységért és ősi földünkért.

A sovinizmus nem áll az igazság alapján, ennél fogva a népek életében erkölcstelen. Kibírhatatlan és együttműködésre képtelen a soviniszta nép, mely gyűlöl mindenkit, aki nem az ő népéhez tartozik – a gyűlölet pedig legbiztosabb alapja a háborúnak!

 

Nagy-magyarország minden népének, nemzetiségének a Magyar Birodalom megvalósulása kell, hogy legyen a célja, hogy az egymásra utalt kisnépek kart, karba öltve ellent tudjanak állni a nagyhatalmak politikai mesterkedéseinek, tekintettel arra, hogy amit a nagyhatalmak kezdeményeznek, abból elsősorban nekik van hasznuk! Az Egyesült Európa, csak úgy életképes, ahogy Szálasi Ferenc lefektette a Hungarizmusban: Az egymásra utalt népek összefogása jogilag és gazdaságilag (konnacionalizmus).

Szélsőséges nacionalizmusunkból következik szocialista magatartásunk, melynek alapján nem egymás fölé rendelt osztályokban képzeljük el nemzetünk boldogulását, hanem megszabja minden társadalmi réteg helyét és azokat egymás mellé állítja. A szélsőségességünk kikiáltása mindazonáltal abból ered, mert nem akartuk és nem akarjuk nyugodtan tűrni, hogy egy idegen faj monopolizálja a nemzet egész gazdasági és részben kulturális életét. A múlt és jelen rendszer irányítói a magyarsággal zömében soha közösséget nem vállaló fajnak az érdekeit jobban féltette, mint a nemzet érdekeit.

 

Testvéreim, tudjátok jól, hogy a magyarság sokat szenved és népi mivoltában tragikusan veszélyeztetett! Ennek a folyamatnak a megállítása vár ránk, Hungaristákra – szélsőségesekre -, és a szimpatizánsaira. Szélsőségesek voltunk a szocializmusban, azok vagyunk a liberalizmusban és azok is fogunk maradni! Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a helyes út, amely elvezet az új gazdasági, társadalmi és keresztényi nemzethez! Szélsőségesek, de nem forrófejűek vagyunk. Krisztus nevében nem küldjük a pokol fenekére ellenfeleinket.

 

Mi, építeni akarunk. Országot és Nemzetet! Ezt a szándékunkat mindenkor megértette a magyarság, s most is meg fogja érteni. Tudni fogja, hogy nincs más út a boldog jövő számára, mint a – Hungarizmus útja.

Budapest, 2011. március 23./Szálka

Forrás: Út és Cél 1953.május (V.évf.5.sz.9.old.) „Mi, szélsőségesek” (H.I.) szerkesztett változata

FEL

Fogalomzavar

Avagy: A jó pap is holtig tanul

Megjegyzem, nem tudálékoskodni akarok, csupán egyes - nagyon sokszor tévesen értelmezett, vagy használt - fogalmak alapvető jelentését kívánom tisztázni, tekintettel arra, hogy nálamnál sokkal tájékozottabb férfiúk, sincsenek tisztában az alábbi fogalmakkal: Nácizmus (náci), fasizmus (fasiszta), Hungarizmus (nyilas, náci, fasiszta). Zárójelbe azokat a jelzőket tettem, melyeket egy-egy eszmerendszerre meggondolatlanul rásütnek a hozzá nem értők, a tájékozatlanok és a mocskolódók egyaránt.

Nem vagyok történész, csak egy egyszerű „műkedvelő”, aki már több esetben is érintette korábbi írásaiban – tisztán látást elősegítvén -, a fenti fogalmak megértését. Ez alkalommal az „ÚT és Cél” hungarista havi lap 1953. február havi számából közlöm - teljes terjedelmében - I.S. írását:

 

„Tisztázzuk a fogalmakat

A közelmúltban egy igen tiszteletre méltó úr állított meg az utcán. Otthon csak hírből ismertem, néha találkoztam fényképével a képeslapokban és hallottam nevét a rádióban. Az emigráció közös nyomorúsága és szenvedése azonban lerombolta közöttünk a régi válaszfalakat, s új barátom örömmel vette meghívásomat egy közeli vendéglőbe. – Milyen furcsák is önök, nyilasok! – mondotta ismerősöm, amikor egy pohár sör mellett kedélyesebb eszmecserébe kezdtünk. – Megmondom őszintén: otthon – valamikor – a vadállatok benyomását tették rám…De úgy látszik, az emigráció önöket megszelídítette, míg az antinácikat viszont vadállattá züllesztette.

Nem válaszoltam, csak mosolyogtam. Úgy látszik a mosolyt gúnynak vette, mert így folytatta: - Ne haragudjék, nem akartam megsérteni. De az emigrációban távol vagyok a közügyektől, tehát bőven van időm elfogulatlanul gondolkozni a közügyek felett. Sokat gondolkodok az önök elvein is. Mert alapjában véve nagyon szép elgondolás a fasizmus, csakhogy…

Ebben a pillanatban újismerős telepedett asztalunkhoz, s a félbeszakított mondat mindmáig befejezetlen maradt. Természetesen a válasszal is adós maradtam, noha sok mondani valóm lett volna.

„Nácik”, „fasiszták”,”nyilasok” – ez a három szó bántóan csengett vissza fülembe, noha az illető igen tiszteletre méltó úr szájából egyáltalán nem bántó szándékkal hangzottak el. Mindhárom fogalom a Hungarista Mozgalom tagjait, tehát engem is illetett, noha én soha, de soha, nem neveztem magamat se nácinak, se fasisztának, se nyilasnak. Azt hiszem épp a legfőbb ideje, hogy tisztázzuk a fogalmakat.


Náci zászló, Német lobogóA „náci” gúnynév. Hitler nacionalista mozgalma: a Völkische Bewegung helytelen szóval megjelölve: a Hitlerizmus, híveinek gúnyneve (1*) volt és ma is az. Minthogy a faji sovinizmuson alapuló Hitleri elmélet már alapjaiban is ellenkezik Szálasi hungarizmusával, a ránk sütött „náci” bélyeg – európai ember szájából – vagy rosszakaratból, vagy a legmélyebb politikai analfabetizmusból származhat csak. Más a helyzet azoknál a Magyar testvéreinknél, akik a háború éveit a tengerentúli államok polgáraiként élték át, akiknek legtöbbször nem magyar fajú „honfitársak” által magyar nyelven fülükbe csilingelő propaganda még ma is azt hazudja, hogy a Hungarizmus és a nácizmus között semmi eltérés nincs. A tengerentúli államokban élő hungarista testvéreinkre hárul az a nem is oly könnyű feladat, hogy ezt a vörös, vagy rózsaszínű propagandát kellőképpen ellensúlyozzák: elmagyarázzák és bebizonyítsák minden régóta kivándorolt magyar testvérünknek, hogy Szálasi hungarizmusa körülbelül úgy viszonylik a német nemzetiszocializmushoz, mint vallási téren a Görög – katolikus a római katolikushoz. Mindkettőben vannak részletek, amik nagyvonalakban megegyeznek, viszont vannak olyan részletek is, amelyek egymással élesen szembeállnak.

 

A „fasiszta” nem gúnynév. A régi római lictorok által használt, bárddal ékesített vesszőnyalábot (fasces) alkalmazták Mussolini hívei harci jelvényüknek, s innen származik az olasz nemzetiszocialisták elnevezése: fasiszták, s az eszmerend neve: fasizmus. Minthogy a Hungarizmus az olasz fasizmussal a fasiszta-cimer-zászló, lobogó-flaggyakorlatban nem egyezik, a hungarista ideológia a fasizmustól éppúgy alapjaiban eltér, miként a Völkische Bewegungtól. A „fasiszta” szó használata magyar vonatkozásban szintén teljesen alaptalan tehát. Még alaptalanabb, mint a „náci” szó alkalmazása, mert amíg Magyarországon valóban voltak kisebb jobboldali – de nem hungarista – töredékek, melyek a Hitleri elméletet tették magukévá
(Szálasi Hungarizmusát éppen ezért elvben és gyakorlatban ellenségnek tekintették), addig semmilyen magyar csoportosulásról nem tudunk (*2), amely fasiszta zászló alatt jelentkezett volna. Hungarista kötelességünk, hogy bebizonyítsuk a félrevezetetteknek, hogy a fasizmus körülbelül úgy viszonylik a Hungarizmushoz, mint vallási vonatkozásban a Görög-keleti a Görög katolikushoz: vannak részletek, amik megegyeznek, s vannak részletek, amik teljesen eltérnek egymástól.

A „nyilas” kifejezés gúnynév volt mindig és ma is az. Éppen az Út és Cél decemberi számában foglalkoztunk Szent László király zászlószimbólumával: a nyilaskereszttel, kifejtvén annak akkori és a közelmúlt időbeni jelentőségét. S. L. testvérünk gyönyörű párhuzamban foglalkozott a keresztény magyarság történelmi harci jelvényével, ami a második világháború alatti és előtti időkben Szálasi Ferenc követőinek is szimbóluma volt, s a Mozgalmunk akkori politikai formája Nyilaskeresztes Párt néven lett közismert. Innen származott a Hungarizmus követőinek erősen prózai megjelölése: „nyilaskeresztesek”, amiből a rosszakaratúak elsikkasztották a keresztet s maradt: a „nyilasok” teljesen hamis megjelölési formája.

 

Hungarista-Zászló- flagSzögezzük tehát le: a „fasiszta” és a „náci” kifejezés nem a miénk. Engedjük el a fülünk mellett, ha egyes jóakaróink, avagy rosszakaróink e kifejezésekkel élve ránk céloznak. A „nyilas” jelzőnél azonban már oktatásra szorul az ellenpropaganda által megfertőzött közvélemény. A „nyilas szó éppen olyan gúnynév, mint a „kovbój”, ami a Független Kisgazdapárt ellen volt használatos az 1939 – es választások idején. Avagy a szociáldemokraták „szocik”, a kommunisták „komcsik” gúnyjelzője, a „Nemzeti Piszokmány” néven a newyorki politikai együttes és a Free Europe Comitee „Szaladj Európa” elnevezése.

E fönti gúnyjelzőket most első ízben írtuk le az Út és Cél hasábjain, csupán azért, hogy az ellenünk használt „nyilas” gúny kifejezést mennél jobban érzékeltetni tudjuk. Ezzel szemben azonban, ha a velünk szembenálló magyar nyelvű sajtót figyelemmel kísérjük, meg kell állapítanunk, hogy a hazai és külföldi kommunista lapoktól kezdve Peyer Károlyon, a Bizottmányon, legitimistákon keresztül egészen a magukat jobboldalinak valló frakciókig, mindenki szerint „nyilasok” vagyunk. Legfájdalmasabban persze akkor érint bennünket, ha e gúnyjelzővel éppen egyházi személyek illetik Mozgalmunkat. Ezek fölött mindig eltekintünk és elfogunk tekinteni a jövőben is anélkül, hogy viszonzásképpen egyetlen katolikus személyre a „csuhás”, avagy egyetlen protestáns lelkészre a „vastagnyakú” jelzőt használnók(*3). Mindkét gúnyjelző legalább annyira sértő számukra, mint számunkra a „nyilas”.

Végül szögezzük le: nyilasok nincsenek. Mi hungaristák pedig senkitől sem várunk több tiszteletet, mint amennyit mi is megadunk másoknak – olykor még ellenfeleinknek is.

 

Eddig az idézett cikk! Magam részéről csak annyit tennék hozzá: nem venném sértésnek, ha valaki „nyilas” – t mondana rám, mert a szó számomra a „nyilaskeresztessel” azonosul. A Nyilaskeresztes Párt soraiban pedig a fegyelem, a haza, a nemzet és fajszeretet döntő volt. Ezért büszkén vállalnám a jelzőt! Hogy voltak túlkapások soraikban? Lehet, sőt bizonyosan így volt, mert nincs  fegyveres hatolom aki ne hibázna – csak nem mindegy hogy hányszor! De, azt senki nem vitathatja el a nyilaskeresztesektől, amit tettek a hazáért és a Nemzet megmentéséért tették. A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom a keresztény magyarságot szolgálta és szolgálja mindaddig, amíg keresztény MAGYAR faj létezik a földön!

Úgy legyen. Kitartunk!

2011. március 15./Szálka

Megjegyzések a (*) jelölésekhez

1* Nem értek egyet teljesen a cikk írójával ezen a téren. Véleményem szerint nem egyértelműen „gúnynév”-ről van itt szó, hanem a nemzetiszocialista - nacionalista – szókép első tagjából származtatják a rövidített – megnevezést.

2* Ez nem teljesen fedi a tényeket, ugyanis az 1920-30 –as években több kisebb szervezet is alakult „fasiszta”, illetve „fascista” néven, de jelentéktelenségüknél fogva el is tűntek a politikai élet süllyesztőjében. Példának okáért: Magyar Fasiszta Munkások Országos Pártja, Magyar Fasiszta Párt, Fasiszta Ligát…

3* Én magamat feloldozom e fogadalom alól, mert mint tudjuk vezető papjaink, lelkészeink között „megbúvnak” olyanok akik, nem a keresztényegyház érdekeit szem előtt tartva vezetik „bárányaikat” a Krisztusi úton.

FEL

A Hungarizmus,

mint ideológia

 

Ki érdekből tette, ki rendelésre „gyártotta”, ki megfélemlítésre szánta a Hungarizmusról szóló írását. Ellentételezésként álljon most itt „Henney Árpád: Mi a Hungarizmus? (1957. 2. kiadás)” könyvecskéjének rövidített összefoglalása, hogy ki – ki maga alkothassa meg, a leírtak alapján véleményét a Hungarizmusról.

„Előszó a második kiadáshoz

…Azt kérem tehát minden testvéremtől, hogy olvassa el, tudja meg mi a hungarizmus és csak azután ítéljen és döntsön saját további magatartása ügyében…1957. március hó. Henney Árpád


„Mi tehát a hungarizmus?... A legmagasabb fokú magyarság!…

henney-arpad-mi-a-hungarizmus.jpg

1. A hungarizmus, mint i d e o l ó g i a a következő…A nemzet jövője mindenek felett.

2. A hungarizmus, mint m o z g a l o m arra törekszik, hogy ideológiájában lévő elveket átvigye a gyakorlati életbe.

3. A hungarizmus elveti a nemzeti társadalomnak a rétegződését…felsőosztály, középosztály, alsóosztály…Ehelyett társadalmi szemléletében a hivatásuknál fogva kialakult természetes csoportokat tartja a nemzeti társadalom összetevőinek…A hungarista társadalmi rétegződésnek eme tényezői…mindig egymás mellé vannak rendelve

4. A föld azé aki …megműveli, tehát elsősorban a paraszt… tulajdona…

5. …a munkás nem csak felelős munkát végez, hanem a termelés hasznának az élvezője…

6….A hungarista értelmiséget… rátermettségük alapján kiemelkedett egyének képezik…

7. A nő hivatása az anyaság.

8. Az ifjúság a jövő záloga. Bőséges gyermekáldás nélkül a legéletrevalóbb tervek mellett is bizonytalan a nemzet jövője.

9. A nemzeti társadalom… védelmét….a hungarista katonaság biztosítja.

10. Erkölcsi életünk alapja a keresztény vallás….

11. Külpolitikánk alapja a konnacionalizmus. Az egymásra utalt népek társ – és sorsközösségnek munkálói vagyunk.

12. Hiszünk a magyar népben, hiszünk a magyar nép jövőjében. Hiszünk célkitűzéseink igazságában, erejében és győzelmében.

 

Befejezés

…Íme, ez a hungarizmus lényege. Ezért küzdöttünk, ezért támadtak bennünket… akik nemcsak nem ismerték a hungarizmust, de …habozás nélkül fogadták el a legkomiszabb és leghazugabb propagandát. Ezért halt vértanúhalált emelt fővel és megingathatatlan hittel a hungarizmus megalkotója, Szálasi Ferenc, aki a halálos ítélet előtt az utolsó szó jogán azt mondotta:

„Meg vagyok győződve arról, hogy a régi világ a maga elavult ideológiai rendszerével romokban hever s ezt egy új világ fogja felváltani. A magyar nemzet az új világot csak a hungarizmusban tudja megtalálni.”

…Aki elfogultság nélkül olvassa el azt, hogy mi a hungarizmus és önzetlenül akar dolgozni Hazánk felépítésén, bizonyára megfogja kezünket és együtt küzd velünk a hungarista Magyar Birodalomért.

Akkor nem haltak hiába vértanúhalált legjobb magyar testvéreink!

 

Úgy legyen!

K I T A R T Á S

1951 évi augusztus hó.”

 

Eddig a tömör összefoglaló! Össze lehet hasonlítani a mai magyar társadalomban honos gyakorlattal, és ki - ki szűrje le a maga tanulságát, véleményét. Döntse el, hogy a fentiek ismeretében elfogadja-e a feléje segítőszándékkal kinyújtott Hungarista kezet!

 

(Az idézett Hungarista kiskáté -"Mi a Hungarizmus?"- rövidített változatát ITT Olvashatja!)

2011.03.09./Szálka

(TeoR)

Fel

Hungaristáknak

 

"A szó, melyet feledtetni vágynak.

Egy eszme, mit sárba tipornának!

A gondolat, melyet kalitkába zártak,

Szabad akaratként visszatér hozzátok!"

/Vándor/


Ezzel a rövid versrészlettel köszöntöm a Hungarizmus eszméjével szimpatizáló látogatóimat. Nem kell ahhoz hungaristának lenni, hogy szeressük hazánkat, de elengedhetetlen az, hogy nagyvonalakban ne ismerjük meg azt az ideológiát, ami a családra, a keresztény hitre kívánt építkezni és a magyar nép akarata szerint szerette volna építeni a jövőt.


Nem kétlem vannak olyanok is olvasóim közt, akik nem örvendenek maradéktalanul annak, hogy felbukkant ismét egy kis weblap, mely a hungarizmussal foglalkozik. Nekik azt üzenem, hogy ne mondjanak arról elhamarkodottan ítéletet amit nem ismernek. Mielőtt felháborodnának gondoljanak arra, hogy a történelmi ismeretüket többségében azoktól szerezték, akik a Kádár - korszakbéli egyetemeken, főiskolákon tanulták az "igét"!

A történelmet pedig a "győztesek" írták! A fizikális nyerők...! A szellemi győzelmet azonban nem lehet elvenni, azt kiérdemelni kell, úgy ahogy a Hungarizmus.


Egy különleges kép két oldalát mutatom be olvasóimnak. Szálasiról sok kép kering az interneten, ta lán hasonló is ehhez, de egyben egyik sem éri utol az itt láthatót. Ennek a képne k a hátulján a Nemzetvezető Édesanyja és Szálasi Károly - nem másolat- kézzel írott üzenete olvasható!


2011.02.22./Szálka

 

Szálasi Ferenc,Hungarizmus feliratosSzálasi Ferenc,Hungarizmus

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel

A Nemzetvezető nyomkövetői


Érdekes módon, a mai napig sokfelé falba ütközik az ember, amikor a hungarizmus kerül szóba. Ki érdektelen, ki fél, ki elhatárolódik, ki elfogadja, de nem meri bevallani, ki elutasítja, de nyíltan nagyon kevesen mernek szót emelni mellette. Ezen kevesek közé tartozok én is.

„- Majd még bajod lesz belőle” – mondják sokan az ismerőseim közül. Lehet, de nem gondolok rá, mert a „szó még szabad”, a nézetemet meg elmondom akkor is, ha az nem is egyezik meg egyesek elvárásainak. A vélemény leplezetlen kimondása egy lépés a szabadságjogok megvalósulása felé. Az igazság feltétel nélküli elfogadása pedig a győzelem az előítéletek felett.

Elvennék földünk, elvennék akaratunk, elvennék történelmünk, elvennék igazságunk. Tehetik, ők a hatalom. De számolniuk kell azzal, mindig lesznek újak és újabbak, akik felemelik a szavukat a hazugság ellen mindaddig, amíg a Haza nem lesz a Magyar Nemzeté!

Elhallgatatnak, az csak az bizonyítja, hogy:

”…nagyon nagy lehet az az igazság, amit én hirdetek, ha itt ennyire gyűlölnek engem.” /Sz. F./

Meghajtom fejem Szálasi Ferenc előtt. Az utolsó pillanatig kiállt a hungarizmus eszméje mellett, melyet megalkotott. Szerette nemzetét, a benne élő magyar népet. Isten, család, munka szentnek számított a szemében. A hit, a család, a munka megbecsülése, a magyar nemzet kérdése volt számára a legfontosabb és ennek szellemében élt és alkotott. Hű volt a hazájához, a néphez és nem utolsó sorban kormányzójához, Horthy Miklóshoz. Bár, sok méltánytalanság érte részéről, de azt mindig annak tudta be, hogy a kormányzót körülvevő emberek téves, vagy rossz színben tüntették fel őt és hőn szeretett pártját.

Szálsi Ferenc Eskütétele a Szent Korona előttAkkor, amikor már olyan erős támogatottsága volt, hogy erővel is elvehette volna a hatalmat tőle, még akkor is hű maradt hozzá – bár, ezt sokan nem így ítélik meg és próbálják másképpen beállítani.  Szálasi Ferenc törvényes keretek között, a kormányzótól kapott felhatalmazással, illetve kinevezéssel a birtokában vette át a hatalmat. Hűségét, elkötelezettségét Horthy iránt misem bizonyíthatja jobban, mint az, hogy nem töltötte be a kormányzói posztot, hanem a Horthytól kapott miniszteri megbízást megtartva lett Nemzetvezető.

És ez csodálatos, mert olyan „titulust” kapott a neve mellé „Nemzet…” melyért később hősi halált halt.

A Nemzetért, értünk, kik a lábnyomát sem érinthetjük.

Hűség, hit, erkölcs, becsület, és mindez a haza szolgálatában. Azt hiszem, ennél méltóbban nem lehet élni.

Akkor ott 1946. március 12 – én meggyilkolták, de az eszméjét nem tudták megölni, szívünkben örökké élni fog, bármennyire ki akarják pusztítani még az írmagját is.

Tudatában volt a gyilkosoknak, hogy igazságtalanul vádoltak, gyilkoltak, mert még halálában is féltek, félnek tőle.

A mai napig titkolják sírhelyét, de a „suttogás”nyitott fülekre és szívekre talált. A hantok alatt az elporladt szív szólította híveit, és azok egymásra találtak.

Üzen a mártír: TARTSATOK KI, s mi KITARTUNK! - és suttogjuk az utódainknak a hungarizmus üzenetét mindaddig, míg Szálasi Ferenc Nemzetvezető sírja felett nem magasodik a neki méltán járó emlékmű.

Talán utópiának tűnik, de eljön még az idő, amikor nemzetünk egyik legnagyobbját, Szálasi Ferencet, a Magyar nép hősként fogja tisztelni.

Vezérelje Isten győzelemre népünket! Adjon a megtévesztetteknek, a kétkedőknek, a megfélemlítetteknek egy szebb hungarista jövőt.

Akkor lesz majd Magyar Béke – Pax Hungarica -!

2011. március 1./Szálka

(TeoR)

Fel

Asztali nézet